Vandens gręžinio  įregistravimas registrų centre

Nuo 2017 metų atsirado papildomos biurokratinės kliūtys priduodant naujos statybos namą.   Žemiau pateikiamas registrų centro neredaguotas turinys:

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti vandens gręžinį, kuris yra suformuotas kaip statinys (vandens gręžinio pasas) , ir savo daiktines teises į jį, turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai; šiuo atveju deklaraciją apie statybos užbaigimą ir statinio pasą.

Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau Nuostatai) nustato prašymų įregistruoti nekilnojamojo daikto duomenis padavimo  tvarką. Nuostatų 25 punkte nurodyta, kad prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį  pateikia jį įgijęs asmuo  pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Nuostatų 35 punkte  nurodyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, ar pakeisti registro duomenis gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir kartu pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas  tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.

Informaciją apie registravimo paslaugų terminus ir įkainius rasite nuorodoje.

 

Redaguota: 2017-02-24 10:52
Šaltinis: registrucentras.lt