Vandens tyrimai – koks tyrimas reikalingas atliekant gręžinio registraciją?

Vandens mėginys gręžinio registracijai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo (Dėl požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93216/asr nuostatų reikalavimais po gręžinio bandomojo išpumpavimo turi būti paimamas vandens mėginys jo cheminei sudėčiai nustatyti. Pildant gręžinio dokumentus vandens mėginio tyrimų rezultatai turi būti suvesti ir kartu pateikiami Lietuvos geologijos tarnybai.

Pažymėsime, kad šiuo metu Lietuvoje yra nemažai subjektų siūlančių vandens mėginio ištyrimą ir neretai po šio veiksmo sekantį vandens gerinimo sprendimą. Tačiau jei toks subjektas nėra akredituotas pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą arba neturi Aplinkos apsaugos agentūros išduoto leidimo atlikti, taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose, matavimus ir tyrimus vandens cheminė analizė negali būti panaudota gręžinio registracijai. Mes nesiūlome tokių subjektų vandens tyrimų naudoti net ir profilaktiniams gręžinio vandens patikrinimams nors ir mėginio ištyrimo kaina neretai būna patrauklesnė nei akredituotose laboratorijose.

Jei gręžinio vanduo nėra naudojamas viešajam vandens tiekimui, ar iš gręžinio nėra išgaunamas mineralinis požeminis vanduo gręžinio registracijai laboratorijose reikia nustatyti 18.3 aprašo punkte nurodytų cheminių rodiklių vertes. Laboratorijoje turi būti atliekama bendroji vandens cheminė analizė (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai, geležis, arsenas, manganas), o gręžinių, įrengtų į prekvartero vandeninguosius sluoksnius, vandenyje papildomai turi būti nustatyti fluoridai ir boras.

Įrengdami, remontuodami gręžinius ar parinkdami vandens gerinimo sistemas (filtrus) mes  bendradarbiaujame su UAB „Vandens tyrimai“ https://www.v-t.lt/  ir UAB „Grota“ http://grota.lt/laboratoriniai-tyrimai/  laboratorijomis.

Žemiau pateikiami pavyzdžiai kaip turi atrodyti gręžinio vandens mėginio tyrimų protokolas.

UAB Vandens tyrimai tyrimu protokolo pavyzdys

UAB Grota laboratorijos tyrimų protokolas

Vandens tyrimų laboratorija
Tyras vanduo